Nun mundo en continua transformación, as industrias creativas en xeral, e as culturais en particular, son unha vía para acadar un novo modelo de desenvolvemento económico sostible, baseado na creatividade, na innovación e no coñecemento. Ao tempo, o propio sector das industrias culturais está mudando a pasos de xigante. A dixitalización, os avances tecnolóxicos e a globalización da cultura son os tres retos aos que o sector se ten que enfrontar, e precisa afrontalos exitosamente para garantir tanto a súa pervivencia como a da cultura local. Necesítanse novos modelos de negocio, novas ideas creativas e interiorizar a innovación como un valor fundamental da industria cultural.
Neste novo escenario, a cooperación transfronteiriza revélase como unha vía eficaz de mellora da competitividade empresarial e desenvolvemento de novos produtos e servizos. Pero para que esta cooperación eurorrexional se produza, requírese dun factor previo: o coñecemento da realidade empresarial e sectorial das industrias culturais ao outro lado da fronteira.
A xornada Co-Creation: participación colaborativa e intercambio de experiencias nas industrias culturais, enmarcada no proxecto POCTEP Creativa financiada por Unión Europea, é unha iniciativa favorecedora do coñecemento do sector e do tecido empresarial das industrias culturais na eurorrexión, exercendo de facilitadora e dinamizadora de contactos empresariais entre empresas de Galicia e do Norte de Portugal.
Para máis información deste evento, descargar este pdf      


Num mundo em contína transformação, as indústrias criativas em geral, e as culturais em particular, são uma via para antigir um novo modelo de desenvolvimente económico sustentável, baseado na criatividade, na inovação e no conhecimento. Para além disto, o próprio sector das indústrias culturais estáa mudar a passos largos. A digitalização, os avanços tecnológicos e a globalização da cultura são os três desafios que o sector deve enfrentar, e precisa fazê-lo com sucesso para garantir tanto a sua sobrevivência como a da cultura loca. São necessarios novos modelos de negócio, novas ideias criativas e interiorizar a inovação como um valor fundamental da indústria cultural.
Neste novo cenária, a cooperação transfronteiriça revela-se como uma via eficaz para a melhoria da competitividade empresarial e do desenvolvimento de novos productos e serviços. Mas para que esta cooperação euroreegional se produzir, é preciso um factor prévio: o conhecimento da realidade empresarial e sectorial das indústrias culturais no outro lado da fronteira.
O acto Co-Creation: participação colaborativa e intercâmbio de experiências nas indústrias culturais, enquadrado no projecto POCTEP Creativa financiado pola União Europeia, é uma inciativa para favorecer o conhecimento do sector e do tecido empresarial das indústrias culturais na eurorregião, exercendo de facilitadora e dinamizadora de contactos empresariais entre empresas da Galiza e do Norte de Portugal.
Para mais informações deste programa, pode baixar este pdf      Inscricións pechadas - Inscrições encerradas


© 2009 Creativa Cultural - Todos los derechos reservados  |  Acceso privado